Rejestracja nowego użytkownika

Po wprowadzeniu danych na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
Aby poprawnie skonfigurować konto, aktywuj link w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail.

Pola wymagane oznaczono symbolem *

Przed rejestracją należy zapoznać się z Regulaminem, znajomość Regulaminu oraz zgodę na jego postanowienia
wyrazić poprzez zaznaczenie pola: Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Serwisu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach ich przetwarzania, jest Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. S. Bacha 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000468012, NIP: 525 255 85 72, REGON: 146771299., zwana dalej „Administratorem”. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: [email protected].

2. Dane osobowe podawane są bezpośrednio przez Pacjenta lub opiekuna prawnego Pacjenta, zwanych dalej jako „Użytkownik”. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości założenia konta na Portalu Pacjenta. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz dokonania rezerwacji przy wykorzystaniu usługi Portal Pacjenta.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) korzystania z Portalu Pacjenta Centrum Medycznego Krajmed i rejestracji w Portalu Pacjenta oraz w zakresie czynności administracyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania konta i zagwarantowania zarejestrowanemu Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności Portalu Pacjenta, takich jak:

• sprawdzenie dostępnych terminów wizyt u wybranych lekarzy, w tym do dokonania weryfikacji tożsamości przed dokonaniem rezerwacji wizyty,

• rezerwacji wizyty i możliwości jej odwołania,

• opłacenia wizyty,

• odbioru wyników badań (wyłącznie po podpisaniu w rejestracji przychodni zgody na wyświetlanie danych medycznych),

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

b) udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

c) wyświetlania w Portalu Pacjenta historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna) – na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;

d) rozpatrzenia reklamacji - na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

e) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. W ramach Rejestracji w Portalu Pacjenta przetwarzane będą następujące dane osobowe:

• imię,

• nazwisko,

• dane adresowe (miasto, ulica, numer budynku, nr mieszkania, kod pocztowy),

• PESEL,

• login,

• hasło,

• adres e-mail,

• numer telefonu.

 

5. W ramach korzystania z Portalu Pacjenta mogą być również przetwarzane dane dotyczące historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna). Następuje to wyłącznie po podpisaniu przez Użytkownika w rejestracji Centrum Medycznego Krajmed zgody na wyświetlanie danych medycznych.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

• pozyskane w związku Rejestracją w Portalu Pacjenta i korzystaniem z Portalu – przetwarzane przez czas trwania umowy świadczenia usług;

• wyświetlania w Portalu Pacjenta historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna) – do czasu wycofania zgody;

• dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

• dane niezbędne do wykonania obowiązku podatkowego i księgowego – przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa;

 

7. Jeżeli Użytkownik jest naszym pacjentem i utworzyliśmy dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe Pacjenta lub opiekuna prawnego Pacjenta są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

• dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje, dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

• dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

• zleceniodawcy, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;

 

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne   podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych

10. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

• sprostowania swoich danych osobowych,

• usunięcia swoich danych osobowych,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Nadto, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/