Regulamin serwisu

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO PRZYCHODNI Krajmed

 

 

I.            DEFINICJE

 

1.      Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

a.       Przychodnia Krajmed – prywatne centrum medyczne znajdujące się Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 nr 517 prowadzone przez Krajmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słomińskiego numer 19 lokal numer 517, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000491764, NIP 525-234-00-28, Regon 140204990 jako Przychodnia NZOZ.

b.      Koncie należy przez to rozumieć udostępniony dla Użytkownika obszar na serwerze Portalu, w ramach którego Użytkownik może, po podaniu loginu i hasła, korzystać z Usług Portalu, w tym dokonywać: rejestracji, zapisów na wizyty, badania, konsultacje itp. w Przychodni Krajmed. Użytkownik w ramach jednego Konta może podpiąć innych pacjentów zarejestrowanych w Przychodni Krajmed (np. dzieci, współmałżonek) i dokonywać na ich rzecz Rezerwacji. Podpięcie innych pacjentów przez Użytkownika w ramach Konta wymaga akceptacji ze strony Personelu Placówki.

c.       Portal – należy przez to rozumieć stworzony przez Usługodawcę serwis pod adresem, umożliwiający pacjentom dokonywanie zapisów na https://rejestracja.krajmed.pl/umawianie-online/ wizyty, badania, konsultacje itp. świadczonych w Przychodni Krajmed.

d.      Profilu – należy przez to rozumieć dane (w tym dane osobowe) Użytkownika zamieszczone w ramach jego Konta w Serwisie, pozwalające na identyfikację Użytkownika,

e.       Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,

f.        Rejestracji – należy przez to rozumieć proces wprowadzania i autoryzacji danych Użytkownika w celu utworzenia jego Konta umożliwiającego dokonywania rezerwacji wizyt;

g.       Rezerwacja – należy przez to rozumieć proces dokonywania zapisu w ramach Portalu na konkretne wizyty, badania, konsultacje itp. świadczone przez Usługodawcę w ramach Przychodni Krajmed. Uwaga! Dokonywanie rezerwacji na wizyty, badania, konsultacje itp. przez pacjentów w ramach Portalu NIE JEST MOŻLIWE w ramach świadczeń NFZ ani w ramach pakietów medycznych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Dla takich pacjentów rezerwacja wizyt, badań, konsultacji odbywa się wyłącznie w ramach zapisów telefonicznych.

h.      Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie zwartą poprzez dopełnienie obowiązków rejestracyjnych skutkujących utworzeniem Konta w Portalu, umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Portalu.

i.        Usłudze – należy przez to rozumieć wszelkie dostępne dla Użytkownika na podstawie Umowy świadczenia zdrowotne oferowane przez Usługodawcę w ramach Portalu, dostęp do Usług w ramach Portalu nie jest możliwy w ramach pakietów medycznych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

j.        Usługodawcy – Krajmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słomińskiego numer 19 lokal numer 517, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000491764, NIP 525-234-00-28, Regon 140204990

k.      Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji Konta w Portalu.

2.      O ile z kontekstu Regulaminu nie wynika nic innego:

a.       przytoczenie pojęcia w liczbie pojedynczej obejmuje także liczbę mnogą i odwrotnie,

b.      odniesienie do paragrafów, ustępów lub innych jednostek redakcyjnych jest odniesieniem do paragrafu, ustępu lub innej jednostki redakcyjnej Regulaminu.

 

II.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania Portalu Internetowego Przychodni Krajmed.

 1. Przedmiotem Regulaminu są zasady i warunki korzystania z Portalu przez Użytkowników.
 2. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres usług świadczonych w ramach Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników, tryb postępowania reklamacyjnego oraz prawa, obowiązki Usługodawcy.
 3. Warunkiem uczestnictwa i korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja.
 4. Regulamin jest ogólnie dostępny pod adresem https://rejestracja.krajmed.pl/umawianie-online/extRegulamin.php. Pod ww. adresem każdy ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania Regulaminu w sposób nieodpłatny.
 5. Usługodawca może zmienić Regulamin lub wprowadzić nowy w szczególności
  w wypadku, gdy będzie to konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa wpływających na zakres lub sposób świadczenia Usług lub zmianą warunków technicznych świadczenia Usług.
 6. W wypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym wszystkich Użytkowników poprzez udostępnienie linku do tekstu jednolitego Regulaminu na stronie głównej Portalu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie stosownej informacji wraz z linkiem udostępniającym tekst ujednoliconego Regulaminu na adresy Użytkowników wskazane podczas Rejestracji. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od zawiadomienia użytkowników w sposób określony wyżej i od momentu wejścia w życie obowiązuje i wiąże wszystkich Użytkowników, chyba że przed upływem tego terminu Użytkownik rozwiąże Umowę poprzez usunięcie Konta z Portalu lub zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia jego Konta.

8.      Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

III.            WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia teleinformatycznego zapewniającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny obsługujący protokół SSL i narzędzia programowe umożliwiające przeglądanie zasobów sieci Internet, tj. jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome – akceptujących pliki typu cookies, a także niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

IV.            PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.       Każdy Użytkownik jest obowiązany korzystać z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami mając na uwadze przeznaczeniem i cele Portalu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

a.       przekazywania prawdziwych, własnych danych osobowych, niedopuszczalne jest podawanie fikcyjnych danych osobowych bądź danych osobowych innych osób jako własnych;

b.       powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócać lub uniemożliwić działanie Portalu albo zakłócać lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników, w szczególności zaś do powstrzymania się od wykorzystywania narzędzi programowych, kodów komputerowych i plików przeznaczonych do niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

c.        powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących naruszać dobre obyczaje, dobre imię Usługodawcy, czy renomę Portalu.

2.       Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wykonywane procedury.

3.       W przypadku naruszenia regulaminu Personel Placówki może zablokować dostęp Użytkownikowi do zasobów Portalu - w takim przypadku logowanie do Portalu i korzystanie z Usług w ramach Portalu nie będzie możliwe.

4.       Przychodnia Krajmed zastrzega sobie prawo do ewentualnego zawieszenia na czas określony lub nieokreślony możliwości rezerwacji wizyt, badań, konsultacji itp. przez Portal pacjentowi, który nie wykorzystał wizyty umówionej za pośrednictwem Portalu, uprzednio jej nie odwołując czy to telefonicznie, czy to osobiście w Przychodni Krajmed czy za pośrednictwem Portalu.  .

5.       UWAGA! Rezerwacja świadczeń w ramach pakietów medycznych Towarzystw Ubezpieczeniowych przez pacjentów może odbyć się jedynie telefonicznie. Nie ma możliwości dokonywania zapisów na wizyty, badania czy konsultacje przez ww. pacjentów za pomocą Portalu!

V.            KORZYSTANIE Z PORTALU, KONTO UŻYTKOWNIKA

§ 1

1.      Użytkownikiem Portalu może być każda osoba, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu. Nie ma konieczności posiadania karty w Przychodni Krajmed oraz istnieje możliwość dokonywania dowolnych operacji w imieniu i za upoważnieniem osób trzecich (powyższa funkcjonalność dotyczy pacjentów Przychodni Krajmed podpiętych pod Konto danego Użytkownika).

2.      Rejestracja Konta w Portalu składa się kolejno z wypełnienia formularza rejestracyjnego, który jest dostępny pod adresem https://rejestracja.krajmed.pl/umawianie-online/newUser.php, zawierającego następujące pola:

a.       imię i nazwisko – pole obowiązkowe,

b.      adres zamieszkania – pole obowiązkowe,

c.       PESEL stanowiący login do Portalu – pole obowiązkowe,

d.       hasło – pole obowiązkowe,

e.      powtórzenie hasła – pole obowiązkowe;

f.        numer telefonu komórkowego – pole obowiązkowe oraz

g.      adres poczty elektronicznej (e-mail);

a następnie aktywowania Konta poprzez wpisanie w procesie rejestracji wygenerowanego przez system kodu z otrzymanej wiadomości e-mail wysłanej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Nie ma możliwości zalogowania się do Portalu na nieaktywowane konto. Nie ma możliwości pomyślnego zakończenia rejestracji, jeżeli wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako pola obowiązkowe nie zostaną wypełnione.

3.      Personel Placówki ma prawo usuwać nieaktywowane oraz fikcyjne Konta. Zakwalifikowanie Konta jako fikcyjnego jest subiektywną oceną osoby usuwającej.

4.      Hasło do systemu musi spełniać warunki złożoności - mus zawierać co najmniej 8 znaków w tym duże, małe litery i cyfry.

5.      Do jednego pacjenta może być przypisane maksymalnie jedno Konto w systemie - istnieje możliwość grupowania, tj. podpięcia innych pacjentów (np. dziecko, współmałżonek) w ramach jednego Konta. Dokonanie podpięcia pacjenta pod Konto Użytkownika jest możliwie jedynie za pośrednictwem Personelu Placówki.

6.      Użytkownik Portalu ma prawo i możliwość zmiany hasła. Login jest zakładany i przypisywany Użytkownikowi raz na całe istnienie Konta. W sytuacjach wyjątkowych zmiany loginu może dokonać Personel Placówki na wniosek Użytkownika lub za jego zgodą.

7.      Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim loginu i hasła do Portalu.

8.      Podczas rejestracji pacjent ma obowiązek podać prawdziwe dane.

9.      W przypadku znalezienia nieprawidłowości w danych osobowych pacjenta, należy zgłosić to Personelowi Placówki przy najbliższej wizycie w placówce Przychodni Krajmed, który jest zobowiązany do ich aktualizacji.

10.  Pacjent zgadza się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w zakresie zmian statusów otrzymywanych zgłoszeń oraz w przypadku otrzymania hasła tymczasowego do Portalu.

11.  Nie ma możliwości korzystania z Portalu anonimowo, bez aktywnego Konta utworzonego w procesie rejestracji.

§ 2

1.       Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta po zaakceptowaniu Regulaminu i pomyślnym zakończeniu Rejestracji.

2.       Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

3.       Świadczenie Usług w ramach Portalu odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.).

4.       Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Portalu, w szczególności do:

a.       możliwości dokonywania rezerwacji na wizyty, badania konsultacje oraz innych Usług dostępnych w Przychodni Krajmed;

b.       możliwości zarządzania rezerwacją – w tym odwołania rezerwacji oraz zmiany warunków rezerwacji (termin, lekarz itp.);

c.        aktualizacji danych Użytkownika (nr telefonu, adres e-mail, dane personalne);

 

VI.            DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

§ 1

2.    Akceptacja Regulaminu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w czasie Rejestracji w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 41, poz. 233 ze zm.) i niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów innych niż określone powyżej, jest możliwe jedynie po uzyskaniu osobnej, wyraźnej zgody Użytkownika. Zmiana przez Użytkownika danych osobowych zawartych w Poratalu po zalogowaniu się na Konto lub zamieszczenie przez Użytkownika dodatkowych danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie zmienionych lub dodanych danych w opisanych wyżej celach.

3.    Dane osobowe Użytkowników Portalu są przetwarzane na zasadach i w celu określonych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności dostępnej pod adresem http://krajmed.pl/polityka-prywatnosci/ oraz zgodnie z przepisami prawa.

4.    Podane przez Użytkownika dane osobowe dostępne będą wyłącznie dla Personelu Placówki Przychodni Krajmed i nie będą dostępne ani dla innych Użytkowników Portalu ani dla innych osób korzystających z sieci Internet, w szczególności nie będą mogły być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

5.    Akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody na:

a.       przesyłania Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przy Rejestracji informacji dotyczących Portalu oraz

b.       zablokowanie lub ograniczenie Użytkownikowi dostępu do Konta oraz usunięcie Konta Użytkownika i jego zawartości – w przypadkach określonych w Regulaminie.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Spółka Krajmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słomińskiego numer 19 lokal numer 517, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000491764, NIP 525-234-00-28, Regon 140204990
 2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych,
  a także prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także żądania ich usunięcia.
 3. Usługodawca zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest zobowiązany udzielać informacji o danych osobowych Użytkowników organom państwa na potrzeby prowadzonych postępowań.

 

VII.            ROZWIĄZANIE UMOWY

1.                                                      Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w trybie natychmiastowym w każdej chwili bez konieczności wskazania jakiejkolwiek przyczyny poprzez usunięcie przez Użytkownika jego Konta z Serwisu bądź zgłoszenia do Usługodawcy żądania usunięcia Konta. W wypadku zgłoszenia do Usługodawcy żądania usunięcia Konta, Konto zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia doręczenia Usługodawcy na adres e-mail: [email protected] stosownego żądania.

2.                                                      Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę jest dopuszczalne w następujących wypadkach:

a.       naruszania Regulaminu przez Użytkownika, pomimo wezwania przez Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków;

b.       posługiwania się przez Użytkownika fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich;

c.        podjęcie decyzji o zakończeniu funkcjonowania Portalu.

3.                                                      Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę skutkuje usunięciem Konta Użytkownika wraz z wszelkimi danymi, które zostały przez niego zamieszczone. Przed usunięciem Konta Użytkownika, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przy Rejestracji.

4.                                                      Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca może przetwarzać te dane osobowe Użytkownika, które są:

a.       niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b.       niezbędne dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych w ramach Portalu;

c.        niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;

d.       dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

VIII.            REKLAMACJE

             1.      Reklamacje dotyczące sposobu działania Portalu Użytkownicy mogą zgłaszać w ramach procedury reklamacyjnej określonej niniejszym Regulaminem.

             2.      Reklamację należy wnosić do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres http://krajmed.pl/polityka-prywatnosci/.

             3.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

             4.      Jeżeli reklamacja jest oczywiście niezasadna, została zgłoszona ponownie mimo jej wcześniejszego rozpatrzenia przez Usługodawcę – reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 

IX.            KWESTIE KOŃCOWE

1.      W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2.      Przychodnia Krajmed zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie na zasadach określonych w pkt II ust. 7 niniejszego Regulaminu.

3.      Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, znaki towarowe
i oprogramowanie, w tym oprogramowanie umożliwiające zarządzanie zasobami Portalu podlegają ochronie prawnej.

4.      Korzystanie z materiałów i innych danych zamieszczanych w Portalu przez Użytkownika w celach innych niż korzystanie z Portalu przez Użytkownika wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej https://rejestracja.krajmed.pl/umawianie-online/extRegulamin.php.